O PROJEKCIE

 

Projekt „LEO – Lokalnie, Efektywnie, Obywatelsko – wspólnie realizujemy inicjatywy społeczne” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Świętochłowic dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:

 • Zaktywizowanie osób dysponujących możliwościami czasowymi, przygotowanie ich do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego poprzez kształcenie pozaformalne.
 • Wzrost kompetencji obywatelskich przy użyciu różnych metod i technik edukacyjnych w zakresie pełnienia roli lokalnych liderów inicjujących wspólnie projekty środowiskowe jako przejawy partycypacji obywatelskiej, dzięki którym rozwiązywane są problemy społeczne.
 • Zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie angażowania społeczeństwa  w realizowane działania, podniesienie standardów działania, poprawy zdolności mobilizowania zasobów ludzkich oraz materialnych, zdolności do oddziaływania na otoczenie i stanowienia lokalnych centrów aktywności obywatelskiej, wyodrębniania przestrzeni publicznej dla rozwoju aktywności obywatelskiej i społecznej, rozwój wolontariatu.

Uczestnicy:

Bezpośrednimi odbiorcami działań są mieszkańcy woj. śląskiego: osoby zaangażowane w działalność organizacji pozarządowych lub planujące swoje zaangażowanie w III sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, osób nieaktywnych zawodowo oraz emerytów/rencistów.

Działania:

 • Akademia Lidera 
 • Szkolenia kompetencyjne dla NGO:
  • Jak zacząć działać w III sektorze?
  • Planowanie projektów.
  • Podstawy rachunkowości dla organizacji pozarządowych.
  • Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność.
  • Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej.
  • Partnerstwo: współpraca i możliwości rozwoju lokalnego.
  • Motywacja wolontariuszy: zrozumienie siebie i innych.
  • Wykorzystanie komputera w pracy NGO.
  • NGO w świecie nowoczesnych technologii.
  • Pozytywny wizerunek organizacji.
 • Lokalne projekty społeczne
 • Wykorzystanie komputera w pracy NGO
 • Konferencja podsumowująca projekt

Szkolenia kompetencyjne prowadzone metodami warsztatowymi kształtującymi umiejętności skierowane są do członków lokalnych organizacji pozarządowych, członków grup nieformalnych oraz osób zainteresowanych założeniem NGO.

Czas trwania projektu:

maj 2016 – listopad 2017