Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej

  • Warsztaty: Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowej (20 godz.)

Ignorantia legis non exculpat (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem)Organizacja pozarządowa, jej władze, członkowie, współpracownicy są zobowiązani do znajomości i przestrzegania zapisów w prawodawstwie dotyczących funkcjonowania NGO.  Uczestnicy podczas warsztatów dowiedzą się w jaki sposób organizować wewnętrzną pracę organizacji; jak dokonywać podziału obowiązków i uprawnień; z jaką odpowiedzialnością wiąże się zarządzanie w trzecim sektorze. Uczestnicy poznają procedury prowadzenia, obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentów. W trakcie szkoleń analizie zostaną poddane pojęcia pochodzące z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, takie jak: uprawnienia, terminy, doręczenia, decyzje, odwołania, zażalenia. Osobne zajęcia zostaną poświęcone zagadnieniom: ochrona danych osobowych; zarządzanie bezpieczeństwem; kontrola; oraz obowiązki organizacji jako pracodawcy.